Košické dni rádiológie

9. - 10. 11. 2023, Double Tree by Hilton, Košice

Informácie

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská rádiologická spoločnosť
Univerzita Pavla J. Šafárika Lekárska fakulta v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Oddelenie rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód
Spoločnosť Rádiologických Asistentov Slovenskej republiky
Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov

Prezident kongresu

Prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Vedecký výbor kongresu

MUDr. Štefan Harčarufka
MUDr. Maroš Rudnay, PhD.
MUDr. Zuzana Berecová
Doc. MUDr . Peter Bořuta , CSc.
Doc. MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR
MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.
Mgr. Peter Gyurkovics

Organizačný výbor kongresu

MUDr. Henrieta Blašková
MUDr. Táňa Vološinová
Bc.  Jana Pavlová
Bc.  Adam Popjak, dipl.r.a.
MUDr. Maroš Rudnay, PhD.

Miesto konania kongresu

Hotel Double Tree by Hilton, Košice

Hlavné témy

Trauma, akútne stavy a rádiológia

Organizačný  sekretariát

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice, SK
Gabriela Šujanová
E-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk
Tel.: +421 918 622 533,
www.progress.eu.sk

Kredity ARS CME

Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME s pridelením kreditov.

Aktívna a pasívna účasť

Online www.KDR2023.sk

Abstrakty

Termín pre zaslanie abstraktov do 29. 9.2023.
Štruktúrovaný abstrakt, ktorý spĺňa formálne kritériá kladené pre originálnu prácu alebo kazuistiku, prosíme zasielať elektronicky prostredníctvom registračného formulára na stránke www.KDR2023.sk najneskôr do 29. 9. 2023.

Formálne a obsahové náležitosti abstraktu

Požiadavky na abstrakt: počet strán: 1, veľkosť strany: A4, okraje strany (hore, dole, vľavo, vpravo): 2,5 cm, Typ písma: Times New Roman, Veľkosť písma: 12, Riadkovanie: 1,15,

Mená a priezviská autorov/spoluautorov je potrebné uvádzať celé, bez použitia skratiek, titulov alebo iniciál,

Ku každému autorovi/spoluautorovi príspevku je potrebné uviesť aj jeho pracovisko, pričom použitie skratiek nie je prípustné,

Abstrakt musí pozostávať z týchto častí: Úvod, cieľ, metódy, výsledky, záver, konflikt záujmov a kľúčové slová (3 - 5 slov),

Maximálny počet slov abstraktu je limitovaný na 250,

Abstrakt môže byť napísaný len v slovenskom alebo českom jazyku,

Súčasťou abstraktu nemôžu byť tabuľky a grafy,

V abstrakte je možné použiť štandardné a všeobecne známe skratky. V prípade použitia špeciálnej skratky je pri jej prvom použití potrebné význam vysvetliť.

Formálne a obsahové náležitosti prezentácie

Podmienky a pravidlá pre prezenáciu:

Prezentácia nesmie obsahovať:

- obchodný názov akéhokoľvek lieku

- reklamný spôsobom používať názov a logo farmaceutickej spoločnosti, ktorá podporila prednášku (referencia na farmaceutickú spoločnosť je povolená)

Povinný obsah prezentácie:

Prezentácia musí obsahovať: vyhlásenie o konflikte záujmov na 2. snímke prezentácie

Pod konfliktom záujmov rozumieme súbor okolností, ktoré vytvárajú riziko, že profesionálne posúdenie alebo konanie týkajúce sa primárneho cieľa bude aktívne ovplyvnené sekundárnym záujmom. Konflikt záujmov sa posudzuje 2 roky späť a najmä vo vzťahu k organizátorovi, spoluorganizátorovi, partnerom alebo k ich zástupcom.

Kongresový poplatok


Do 29. 9. 2023
Od 30.9. 2023
Atestovaný rádiológ Člen SRS
80,- EUR
100,- EUR
Atestovaný rádiológ Nečlen SRS100,- EUR120,- EUR
Lekár v špecializačnej príprave v rádiológii Člen SRS
60,- EUR80,- EUR
Lekár v špecializačnej príprave v rádiológii Nečlen SRS80,- EUR100,- EUR
Rádiologický technik Člen SRA SR
30,- EUR50,- EUR
Rádiologický technik Nečlen SRA SR40,- EUR60,- EUR
1. Autor prednášky
0,- EUR0,- EUR
Firemný reprezentant
80,- EUR100,- EUR

Strava

Diskusná  večera 9. 11. 202330,- EUR
Obed 9. 11. 2023  v rámci registrácie

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.KDR2023.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky.

Kongresový poplatok spolu s ostatnými položkami je potrebné uhradiť v plnej výške v lehote splatnosti uvedenej na faktúre bankovým prevodom, ako variabilný symbol použite číslo faktúry. Kongresový poplatok zahŕňa potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK. Uhradený kongresový poplatok je nenávratný, a to bez ohľadu na skutočnú účasť na konferencii.

Ubytovanie

Rezervácia ubytovania do 30. 9. 2023  prostredníctvom webových stránok www.KDR2023.sk.